ข่าวกฎหมายภาษี ฉบับที่ 232 เดือน เมษายน 2559

ข่าวกฎหมายภาษี ฉบับที่ 232 เดือน เมษายน 2559

หัวข้อเรื่อง

ดัชนีความเคลื่อนไหวของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

กฎหมายภาษีอากรที่น่าสนใจ

พิพากษาฎีกาที่ 15965/2557

เลิกจ้างเป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรม

คำชี้แจงกรมสรรพากร

การยกเว้นและสนับสนุนการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ตามกฎหมายว่าด้วยการยกเว้นและสนับสนุนการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 3)

หนังสือตอบข้อหารือกรมสรรพากรที่ กค.0702/พ. 8730 ลงวันที่ 28 กันยายน 2558

Comments are closed.