ข่าวกฎหมายภาษี ฉบับที่ 241 เดือนมกราคม 2560

ข่าวกฎหมายภาษี ฉบับที่ 241 เดือนมกราคม 2560

หัวข้อเรื่อง

มาตรฐานการบัญชีสำหรับกิจการขนาดกลางและเล็ก (มาตรฐาน SMEs)

ดัชนีความเคลื่อนไหวของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

กฎหมายภาษีอากรที่น่าสนใจ

คำพิพากษาฎีกาที่ 2050/2559

ค่าลิขสิทธิ์อันเป็นเงินได้พึงประเมินตามประมวลรัษฎากร มาตรา 40 (3)

กฎกระทรวง ฉบับที่ 322 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 280)

กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าบริการให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว หรือที่ได้จ่ายเป็นค่าที่พักในโรงแรมให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศเฉพาะค่าบริการหรือค่าที่พักที่ได้จ่ายไปตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขออนุญาตและการอนุญาตให้เก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีไว้ ณ สถานที่อื่น การแจ้งบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีสูญหายหรือเสียหาย การขออนุญาตและการอนุญาตให้เปลี่ยนรอบปีบัญชี และการส่งมอบบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี (กรณีเลิกประกอบธุรกิจโดยมิได้มีการชำระบัญชี) ทางอิเล็กทรอนิกส์(e-Permit) พ.ศ. 2559

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

กค 0702/7759 ลงวันที่ 15 กันยายน 2559

การอายัดสิทธิเรียกร้องของผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

กค 0702/8141 ลงวันที่ 16 กันยายน 2556

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีได้รับใบลดหนี้จากการซื้อสินค้าจากบริษัทแม่ในต่างประเทศ

Comments are closed.