บริษัท ฟูจิ ไคเคอิ จำกัด


Accounting Services

บริการทางด้านบัญชี

เราตระหนักว่าวิธีปฏิบัติทางบัญชีไทยควรจะสอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ในบางครั้งเรารู้สึกว่าชาวเอเชียยังไม่ได้ให้ความสนใจที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีดังกล่าวอย่างเพียงพอ เรามีนโยบายที่ชัดเจนที่จะทำให้เกิดความเข้าใจมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศภายใต้มุมมองของวัฒนธรรมเอเชีย เราจึงมีความพยายามอย่างยิ่งที่จะประสานผลกระทบจากโลกาภิวัฒน์กับการดำเนินธุรกิจในภูมิภาคเอเชีย
มากกว่า 90% ของมาตรฐานการบัญชีของไทยในปัจจุบันเกือบจะเหมือนกับมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ แม้แต่มาตรฐานการบัญชีเรื่องผลประโยชน์พนักงานและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ความแตกต่างระหว่างวิธีปฏิบัติทางบัญชีภายใต้หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศไทยกับมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ ก่อให้เกิดความสับสนบางประการระหว่างหลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติ เราได้ตระหนักถึงประเด็นเหล่านี้และพยายามค้นหาวิธีที่จะแก้ปัญหาความสับสนดังกล่าวโดยเร็ว

พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 ส่งผลกระทบอย่างมากต่อวิธีการบริหารงานของกิจการในประเทศไทย พระราชบัญญัตินี้ได้กำหนดโทษกรณีที่จัดทำบัญชีไม่ถูกต้อง โดยมาตรา 39 ระบุว่า

“ผู้ใดลงรายการเท็จ แก้ไข ละเว้นการลงรายการในบัญชีหรืองบการเงิน หรือแก้ไขเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีเพื่อให้ผิดความเป็นจริง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

ดังนั้น กิจการต้องมั่นใจได้ว่าข้อมูลทางบัญชีของกิจการได้ถูกจัดทำอย่างเหมาะสม

เป็นที่ทราบกันดีว่าบริษัทของต่างประเทศที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยนั้นมักจะประสบปัญหาทางบัญชีหลายประการ เช่น การปิดบัญชีล่าช้า เป็นต้น ดังนั้น เป้าหมายของเราคือการพยายามที่จะกำหนดระยะเวลาการปิดบัญชี ให้ชัดเจนและเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

ประเด็นทางบัญชีจะส่งผลกระทบต่อภาระทางภาษี นอกจากนี้ ประเด็นที่เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มยังมีผลต่อการบันทึกบัญชีอีกด้วย ดังนั้น เราจึงตระหนักอยู่เสมอว่าการจัดทำบัญชีจำเป็นต้องพิจารณาประเด็นทางภาษีควบคู่ไปด้วย

อย่างที่ทราบโดยทั่วไปว่าข้อมูลทางการเงินนั้นมีความจำเป็นต่อการตัดสินใจในทางธุรกิจ กรณีบริษัทของต่างประเทศ ข้อมูลทางบัญชีเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการแสดงถึงสิ่งที่รับผิดชอบและ ภาระหน้าที่ที่มีต่อบริษัทแม่สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีนั้นๆ อนึ่ง เราสามารถช่วยท่านในการจัดเตรียมระบบบัญชีที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ได้ข้อมูลทางการเงินที่มีความหมายและมีประโยชน์ต่อการตัดสินใจ เรามีบริการจัดทำบัญชีโดยการบันทึกข้อมูลเป็นรายวันด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยและประมวลรัษฎากรของไทย นอกจากนี้ บริการจัดทำบัญชีรายเดือนยังรวมถึงการจัดทำรายการกระทบยอดระหว่างรายงานที่เป็นรายเดือน และแบบนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของรายการบันทึกบัญชี

บริการของเราครอบคลุมถึง
บริการรับทำบัญชีทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่น
การออกแบบระบบควบคุมทางด้านบัญชี
การออกแบบระบบบัญชีต้นทุน
การให้ความรู้พื้นฐานทางด้านบัญชีและภาษีแก่พนักงานที่เป็นคนไทย

บริการทางด้านภาษี

เราให้บริการทางด้านภาษี ซึ่งครอบคลุมถึงงานบริการทางด้านภาษีตามที่กำหนดโดยประมวลรัษฎากร

บริการของเราครอบคลุมถึงการจัดเตรียมแบบฟอร์มทางด้านภาษี ดังนี้
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย (ภงด. 1)
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย (ภงด. 3,53)
แบบแสดงรายการนำส่งภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจำหน่ายเงินกำไร (ภงด. 54)
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภงด. 51)
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี (ภงด. 50)
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี (ภงด. 90,91)
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่ายสรุปรวมประจำปี (ภงด. 1ก)
แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ. 30)
แบบนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ. 36)

Comments are closed.