ได้ลงในนิตยสาร International Taxation ฉบับเดือน ภุมภาพันธ์ 2561(2018)

ได้ลงในนิตยสาร International Taxation ฉบับเดือน ภุมภาพันธ์ 2561(2018)

บทความ เรื่อง ”คำพิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับเงินคืนภาษีมูลค่าเพิ่มในประเทศไทย-การเรียกเก็บภาษีตามหลัก the principle of no taxation without law or rule of law” ซึ่งเรียบเรียงโดย คุณสุโทมุ คาวามุระ (ทนายความตามกฎหมายญี่ปุ่น) และคุณนาโอมิชิ คาตาเบ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายญี่ปุ่น) ได้ลงในนิตยสาร International Taxation ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2561(2018)

International Taxation

February 2018 Issue of International Taxation.

Comments are closed.