หนังสือ

หนังสือคำแปลประมวลรัษฎากรภาษาญี่ปุ่น

หนังสือเล่มนี้เป็นคำแปลภาษาญี่ปุ่นของประมวลรัษฎากรพร้อมต้นฉบับภาษาไทยซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับพนักงานทั้งญี่ปุ่นและไทย และยังมีคำอธิบายเกี่ยวกับประเด็นภาษีของไทยที่สำคัญในส่วนท้ายของหนังสือ

หนังสือคำแปลเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติการบัญชีและ พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชีภาษาญี่ปุ่น

หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือคำแปลญี่ปุ่นของพระราชบัญญัติการบัญชี ปีพ.ศ. 2543 (2000) และพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 (2004) พร้อมต้นฉบับภาษาไทยซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับพนักงานทั้งญี่ปุ่นและไทย และยังมีคำอธิบายเกี่ยวกับบัญชีและการสอบบัญชีในส่วนท้ายของหนังสือ

พจนานุกรมศัพท์บัญชีและภาษีอากร

พจนานุกรมนี้ประกอบด้วยคำศัพท์เฉพาะของบัญชีและภาษีที่แปลจากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย

Publication Consultant Thailand tax case example

อยู่ในระหว่างปรับปรุงข้อมูล