บริษัท อริยะแอสโซซิเอทส์ จำกัด


Auditing Services

บริการตรวจสอบบัญชี

การปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีในประเทศไทยเป็นการปฏิบัติงานในนามของผู้สอบบัญชีรายบุคคล ไม่ใช่ในนามของกิจการที่ให้บริการตรวจสอบบัญชี ซึ่งแม้แต่บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเพื่อให้เป็นไปตามที่กำหนดในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และประมวลรัษฎากร ดังนั้น ทุกกิจการที่มีหน้าที่นำส่งภาษีเงินได้นิติบุคคลจะต้องถูกตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของไทย
แม้แต่งบการเงินของสำนักงานผู้แทนที่ไม่ได้ประกอบกิจการที่ก่อให้เกิดกำไรในประเทศไทย ยังคงต้องถูกตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของไทยเพื่อการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล

การปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีในประเทศไทยแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ระดับสากล ซึ่งเป็นการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีสากลและ ระดับท้องถิ่น ซึ่งรายงานอาจจะถูกจัดทำโดยปราศจากหลักฐานการตรวจสอบ ทั้งนี้ เราจัดเป็นผู้ให้บริการตรวจสอบในระดับสากล

บริษัทย่อยของกิจการต่างประเทศนั้นต้องการงานตรวจสอบที่มีคุณภาพ รวดเร็ว ตรงตามกำหนดเวลาเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดสำหรับการจัดทำงบการเงินรวม ดังนั้นทีมตรวจสอบจะต้องมีความรู้และความเข้าใจในมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการตรวจสอบทั้งมาตรฐานที่บังคับใช้ในประเทศไทยและมาตรฐานระหว่างประเทศ

เรามีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นคนไทยและชาวญี่ปุ่น และในกรณีที่ลูกค้าต้องการ เรายังมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตชาวญี่ปุ่นและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสหรัฐอเมริกา AICPA เป็นผู้ประสานงาน นอกจากนี้ เรายังมีนโยบายในการปฏิบัติงานตรวจสอบระหว่างกาลเพื่อให้การตรวจสอบประจำปีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รายงานการตรวจสอบบัญชีรวมทั้งข้อเสนอแนะต่อระบบการควบคุมภายในเพื่อแนะนำประเด็นทางบัญชีและภาษีที่พบจากการตรวจสอบจะถูกจัดทำให้ลูกค้าทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

บริการของเราครอบคลุมถึง
การตรวจสอบงบการเงินตามกฎหมายที่กำหนดโดยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และประมวลรัษฎากร
การตรวจสอบสำหรับวัตถุประสงค์พิเศษ เช่น การตรวจสอบเพื่อการตัดสินใจลงทุนซื้อกิจการ การขอคืนภาษี
การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
การตรวจสอบงบการเงินของบริษัทย่อยตามข้อบังคับในการจัดทำงบการเงินรวม
การตรวจสอบเพื่อประกอบการตัดสินใจในเชิงธุรกิจ (Due diligence)

Comments are closed.