บริการของบริษัท

Ariya Group เป็นบริษัทที่มีผู้สอบบัญชีจากประเทศญี่ปุ่นอยู่ ซึ่งมีพนักงาน 100 คน ได้แก่ tax & corporate, accounting services, auditing และ IT solution ในแต่ละบริษัทของเราบริหารและจัดการโดยผู้ประกอบวิชาชีพชาวไทยที่มีคุณภาพและมีความเชี่ยวชาญ ที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ นอกจากนี้เรายังได้รับเกียรติจาก ศจ.ไพจิตร โรจนวนิช ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีโดยเฉพาะมาเป็นที่ปรึกษาของบริษัท และยังมีผู้เชี่ยวชาญท่านอื่นๆจากประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย

Tax&Corporate Services
บริษัทสามารถให้คำปรึกษาด้านภาษีแก่องค์กรธุรกิจในประเด็นต่างๆ ได้ในขอบเขตที่กว้างขวาง ในทัศนะของบริษัท ระบบภาษีอากรไทยส่งผลร้ายต่อชาวต่างชาติเนื่องมาจากการขาดแคลนข้อมูลที่เพียงพอ

Accounting Services
เราตระหนักว่าวิธีปฏิบัติทางบัญชีควรจะสอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ในบางครั้งเรารู้สึกได้ว่าชาวเอเชียไม่ได้ให้ความสนใจที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีดังกล่าวอย่างเพียงพอ

Auditing Services
การปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีในประเทศไทยเป็นการปฏิบัติงานในนามของผู้สอบบัญชีรายบุคคล ไม่ใช่ในนามของกิจการที่ให้บริการตรวจสอบบัญชี

IT Solution Services
บริษัทกำลังพัฒนา “ซอฟต์แวร์บัญชี” สำหรับใช้ในประเทศไทยภายใต้สิทธิประโยชน์ของ BOI งานชิ้นนี้ดำเนินการโดยร่วมมือกับบริษัทซอฟต์แวร์ในประเทศญี่ปุ่น และสร้างขึ้นโดยวิศวกรซอฟต์แวร์ (SE) ชาวญี่ปุ่น 2 ท่าน ภายใต้คำแนะนำของทีมมืออาชีพที่เกี่ยวข้อง

Comments are closed.