ข่าวกฎหมายภาษี ฉบับที่ 273 กันยายน 2562

ข่าวกฎหมายภาษี ฉบับที่ 273 กันยายน 2562


ข่าวกฎหมายภาษี ฉบับที่ 256
เดือนเมษายน 2561

ดัชนีความเคลื่อนไหวของ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

Topix

   มาตรการลดอัตราภาษีมูลค่า
เพิ่ม

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 พระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 684)
พ.ศ. 2562
ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและได้บังคับใช้เมื่อวันที่
1 ตุลาคม พ.ศ. 2562
เพื่อขยายเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพื่มอีกต่อไปอีกระยะเวลา
1 ปี โดยยังคงจัดเก็บในอัตราร้อยละ 7 ตั้งแต่วันที่
1 ตุลาคม พ.ศ.2562 จนถึง วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.
2563

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้พัฒนาแอพลิเคชั่นเพื่อ
ความสะดวกในการดำเนินการต่างๆ

ด้วยสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ได้พัฒนา Mobile
Application เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน
ชาวต่างชาติ
และผู้ประกอบการให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขิ้น
โดยมีแอพพลิเคชั่นดังนี้

•    Section 38 :
ระบบแจ้งที่พักอาศัยตามมาตรา 38 สำหรับเจ้าบ้าน
•    eTM6 : กรอกแบบฟอร์ม ตม.6
ก่อนเดินทางเข้า – ออก ประเทศไทย
•    Immigration eServices
สำหรับชาวต่างชาติแจ้งการพำนักอยู่ในราชอาณาจักรเกิน
90 วัน

ให้ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นได้ที่ App Store หรือ
Google Play Store

กฎหมายภาษีอากรที่น่า
สนใจ

   
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4155-4157/2560 

     
   
นายจ้างสามารถเลิกจ้างพนักงานที่เปิดเผยรหัสผ่านของตนให้พนักงานอื่นทราบ
โดยไม่จ่ายค่าชดเชยได้หรือไม่

   
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2136/2561

       
  
การอุทธรณ์การประเมินอากรขาเข้าและภาษีมูลค่าเพิ่ม
   
       

   
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7136/2561

       
   
เลิกจ้างลูกจ้างที่กระทำผิดก่อนเข้าปฎิบัติงาน
ต้องจ่ายค่าชดเชยหรือไม่

   
กฎกระทรวง
กำหนดทุนขึ้นต่ำและระยะเวลาในการนำหรือส่งทุนขั้นต่ำเข้ามาในประเทศไทย
พ.ศ.2562
   

   
ข้อหารือกองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ
ประจำเดือน สิงหาคม 2562 ข้อ 4
   
     

        
กรณีคนต่างด้าวจัดหาเครื่องมือ
เครื่องจักรให้แก่ผู้ผลิตเพื่อ
ผลิตสินค้าหรือชิ้นส่วนให้แก่ตนเอง แต่เพียงผู้
เดียวโดยไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายใดๆ
และยังเป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิ์เครื่องมือเครื่องจักรดังกล่าว
  
       

  

      

 

Comments are closed.